تبلیغات بازدیدی

تبلیغات بازدیدی


تبلیغات بازدیدی خدمتی دیگر از وبسایت تلگرامر است در این روش شما با انتخاب بسته مورد نظر و خرید آنلاین ،بنر مورد نظر خود را جهت افزایش بازدید ثبت می نمایید در این روش ما بنر شما را در کانال های پر بازدید تلگرام قرار می دهیم تا به اندازه بسته ی خریداری شده مورد نمایش کاربران قرار گیرد.

پلن های تبلیغات بازدیدی

Viewing Advertising Plans

[om_pricing_table][om_pricing_table_column featured=”yes” title=”5,000 بازدید” subtitle=”بسته تبلیغاتی 5,000 بازدیدی” price=”25000″ price_suffix=”تومان” options=”5,000+ بازدید
2 ساعت پست اخر
100 ممبر هدیه
ارائه گزارش بازدید” button_title=”سفارش و خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telegrammer.site%2F%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25a7%2F%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25ad%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F|||”][om_pricing_table_column title=”10,000 بازدیدی” subtitle=”بسته تبلیغاتی 10,000 بازدیدی” price=”49000″ options=”10000+ بازدید
2 ساعت پست اخر
100 ممبر هدیه
ارائه گزارش بازدید” button_title=”سفارش و خرید” price_suffix=”تومان” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telegrammer.site%2F%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25a7%2F%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25ad%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F|||”][om_pricing_table_column featured=”yes” title=”30,000 بازدید” subtitle=”بسته تبلیغاتی 30,000 بازدیدی” price=”90000″ price_suffix=”تومان” options=”30000+ بازدید
2 ساعت پست اخر
300 ممبر هدیه
ارائه گزارش بازدید” button_title=”سفارش و خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telegrammer.site%2F%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25a7%2F%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25ad%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F|||”][om_pricing_table_column title=”50,000 بازدید” subtitle=”بسته تبلیغاتی 50,000 بازدیدی” price=”135000″ price_suffix=”تومان” options=”50,000+ بازدید
2 ساعت پست اخر
500 ممبر هدیه
ارائه گزارش بازدید” button_title=”سفارش و خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telegrammer.site%2F%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25a7%2F%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25ad%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F|||”][/om_pricing_table]
[om_pricing_table][om_pricing_table_column featured=”yes” title=”100,000 بازدید” subtitle=”بسته تبلیغاتی 100,000 بازدیدی” price=”250000″ price_suffix=”تومان” options=”100,000+ بازدید
2 ساعت پست اخر
1000 ممبر هدیه
ارائه گزارش بازدید” button_title=”سفارش و خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telegrammer.site%2F%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25a7%2F%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25ad%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F|||”][om_pricing_table_column title=”300,000 بازدیدی” subtitle=”بسته تبلیغاتی 300,000 بازدیدی” price=”750000″ options=”300,000+ بازدید
2 ساعت پست اخر
2000 ممبر هدیه
ارائه گزارش بازدید” button_title=”سفارش و خرید” price_suffix=”تومان” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telegrammer.site%2F%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25a7%2F%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25ad%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F|||”][om_pricing_table_column featured=”yes” title=”500,000 بازدید” subtitle=”بسته تبلیغاتی 500,000 بازدیدی” price=”1250000″ price_suffix=”تومان” options=”500,000+ بازدید
2 ساعت پست اخر
4000 ممبر هدیه
ارائه گزارش بازدید” button_title=”سفارش و خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telegrammer.site%2F%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25a7%2F%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25ad%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F|||”][om_pricing_table_column title=”1,000,000 بازدید” subtitle=”بسته تبلیغاتی 1,000,000 بازدیدی” price=”2200000″ price_suffix=”تومان” options=”1,000,000+ بازدید
2 ساعت پست اخر
6000 ممبر هدیه
ارائه گزارش بازدید” button_title=”سفارش و خرید” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.telegrammer.site%2F%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25a7%2F%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25ad%25d9%2587-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2584%25db%258c%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25db%258c%2F|||”][/om_pricing_table]
[om_click_icon_box2 icon_fontawesome=”fa fa-phone-square” bg_color=”custom” bg_custom_color=”#e00000″ title=”مشاوره در خرید”]برای کسب اطلاعات بیشتر و در صورت داشتن سوال پیش از خرید با شماره 09184800098 تماس حاصل فرمایید.[/om_click_icon_box2]

چرا خدمات تلگرامر؟

? Why Choose Us

ارائه گزارش بازدید

ارائه گزارش نمایش تبلیغ

کارشناسان ما بصورت آنلاین و همیشگی این امکان را به شما می دهند تا گزارشی دقیق از میزان نمایش تبلیغ شما و بازدهی تبلیغتان را در اختیار شما قرار دهند.

تبلیغات هدفمند

تبلیغات هدفمند

تمام صفحات و کانال‌های تلگرامر دسته‌بندی شده‌اند تا شما بتوانید مشتریان واقعی خود را هدف بگیرید و میزان بازدهی تبلیغات خود را افزایش دهید.

نمایش در کانال های معتبر

نمایش در کانال های معتبر

تیم تلگرامر تبلیغات شما را در صفحات مرتبط و معتبر شبکه های اجتماعی متفاوت منتشر می کند که بازدهی تبلیغ شما را افزایش می دهد.

تعیین استراتژی تبلیغاتی

تعیین استراتژی دقیق

کارشناسان تیم تلگرامر در تلاش هستند تا دقیقترین روش های تبلیغاتی را مناسب با موضوع کانال شما پیاده سازی کنند تا شما بیشترین بازدهی را از تبلیغات کسب کنید.